Schoolreglement 2018-2019

1 Voorwoord

Beste ouder

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

 

2 Deel I Informatie

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

 

2.1 Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.

De e-mailadressen voor het onderwijzend personeel worden als volgt gevormd :

voornaam.familienaam(geen spaties)@vbsdiksmuide.be

 

Directeur

Naam: Patrick Bekaert

Telefoon: 0479/89 99 97

e-mail: patrick.bekaert@vbsdiksmuide.be

Secretariaat en/of
beleidsmedewerker

Naam: Renata Hoet/Anja Debeuckelaere

Telefoon: 051/504312

e-mail: secretariaat@vbsdiksmuide.be

Zorgcoördinator

Naam: Katrien Debouck (lager)

           Linsay Picavet (kleuter)

e-mail: katrien.debouck@vbsdiksmuide.be

            linsay.picavet@vbsdiksmuide.be

Leerkrachtenteam

Namen: Vanessa Vanstechelman/Lien Devriendt (peuter en 1ste  kleuter)

              Charlotte Blomme (2de en 3de kleuter)

Lieve Vanroose (zorg kleuter)

             Athina Surmont (kinderverzorgster)

 

              Bart Raepsaet (1ste lj. )

              Ans Buylaert (2de lj)

              Sylvie Jansseune/Lieselot Wanzeele (3de lj)

              Ann Desnouck (godsdienst)

 

               Bart Buyck (lo lager)

               Natalie Moerman (lo -la)

               Marij Paret (lo -kl)

Schoolstructuur

 

 

Hoofdschool : Vrije Basisschool Sint-Niklaas

Adres: De Breyne Peellaertstraat 23

           8600 Diksmuide 

Telefoon:051/50 43 12

E-mail: patrick.bekaert@vbsdiksmuide.be

Aanbod : kleuter en lager

 

Vestigingsplaats: Vrije Basisschool De Verrekijker

Adres : Esenplein 13

            8600 Diksmuide-Esen

Telefoon: 051/50 14 19

Aanbod: kleuter en lager (tot en met 3de leerjaar)

 

Vestigingsplaats : Vrije Basisschool Pluimpje

Adres: Pluimstraat 20

           8600 Diksmuide

Telefoon: 051/50 33 17

Aanbod: kleuter

 

Vestigingsplaats: Vrije Basisschool 't Hogeschooltje

Adres: Hogestraat 15

           8610 Kortemark-Werken

Telefoon: 0468/13 20 12

Aanbod: kleuter en lager

Scholengemeenschap

Naam: SG Het Vlakke Land

Coördinerend directeur: Marina Sweertvaegher

Schoolbestuur

Voorzitter:E.H. Wilfried Jonckheere

Naam vzw + adres: VZW SG Het Vlakke Land

                             Sint-Niklaasstraat 9

                              8600 Diksmuide

Telefoon: 051/50 02 73

e-mail:dekenij.diksmuide@skynet.be

Website van de school 

www.vbsdiksmuide.be

 

2.2 Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.

Schooluren

De school is open van 7u. tot 18u .  (woensdag tot 12u.30)

De lessen beginnen stipt om 8u.30 tot 11u.40 en we hervatten van 13u.00 tot 15u.45 (woensdag om 11u.15 en vrijdag om 15u.10)

Opvang

Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang.

- Voor- en naschoolse opvang

Uren: van 7u. tot 8u.

         van 16u. tot 18u

         (woensdag van 11u.30 tot 12u.30)

Plaats: voor-schoolse opvang in turnzaal

           naschoolse : turnzaal en eetzaal (bij mooi weer speelplaats)

Vergoeding: 0,80 Euro per beginnend half uur 

Verantwoordelijke(n):

Morgenopvang : Kathleen Degrieck

Naschoolse opvang : Kathleen Degrieck

- Middagopvang

Uren: van 11u.40 tot 13u  

Plaats: eetzaal en speelplaats

Vergoeding: 0,50 Euro (voor alle kinderen die ’s middags op school blijven)

Verantwoordelijke: Kathleen Degrieck

Vakanties

 

 

 

 

Vrije dagen

 

Pedagogische studiedagen

Herfstvakantie: 29/10 - 04/11

Kerstvakantie: 24/12 - 06/01

Krokusvakantie: 04/03 - 10/03

Paasvakantie: 08/04 - 22/04

Hemelvaart: 30/05 - 31/05

- 29/04

- 20/05

- 05/10

- 22/05

Leerlingenvervoer:

Er is geen busvervoer voorzien van thuis naar school, en omgekeerd.

 

2.3 Samenwerking

2.3.1 Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementverklaring). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Contact

Contactpersoon voor een afspraak: Patrick Bekaert

Wijze waarop de school contact opneemt: De directie neemt ofwel persoonlijk contact met u op, ofwel telefonisch ofwel via mail. In uitzonderlijke gevallen via (aangetekende) brief.

Ouderraad

Voorzitter: Hanne Loncke

Contactgegevens voorzitter:

Leden: Van zodra de lijst beschikbaar is wordt deze via Gimme verspreid.

Schoolraad

Voorzitter:Isabelle Vuylsteke

Contactgegevens voorzitter: schoolraad@vbsdiksmuide.be

Oudergeleding: Isabelle Vuylsteke

                        Marie Vansteenkiste

                        Annelies Vanclooster

                        Shana Devriendt

 

Personeelsgeleding: Evelien Verhaeghe

                              Charlot Aneca

                              Sylvie Jansseune

                              Sofie Lust

Lokale gemeenschap: Jurgend Delbarge

                                 Mieke Dekeyzer

 

 2.3.2 Met de leerlingen

Leerlingenraad

Er is geen leerlingenraad in deze afdeling

 

2.3.3 Met externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB : 

VCLB Veurne-Diksmuide-Westkust

Adres:Kasteelstraat 31  | 8600 Diksmuide

Contactpersoon CLB: Lies Vanhuyse, psychopedagogisch werker

Arts CLB: Karin Luyckx

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.


 

 

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: ONW West

Adres:Pluimstraat 22, 8600 Diksmudie

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:

Carmen Supeene (regio Diksmuide / Ieper / Poperinge)

0468/48.02.56

carmen.supeene@netwerkwest.be

 

 

 

Onze school werkt samen met Ondersteuningsnetwerk West. Het ondersteuningsnetwerk versterkt scholen in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Scholen gewoon onderwijs werken hiervoor samen met scholen voor buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst.

 

Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, leraren en schoolteams in het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan samen met alle betrokken partijen op zoek naar hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aanpassingen toe te passen in de lespraktijk.

 

Het ondersteuningsteam is samengesteld uit verschillende disciplines (leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …). 

 

Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk van de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit.

 

Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt steeds met een voortraject waarbij het CLB-team betrokken is. Wanneer het CLB en de school van mening zijn dat ondersteuning noodzakelijk is, worden de nodige documenten opgemaakt door het CLB.

 

 

 

2.3.4 Nuttige adressen

 

Lokaal Overlegplatform (LOP)

Er is geen LOP voorzien voor deze regio

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingenrechten

Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 
Koning Albert-II laan 15, 
1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
t.a.v Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Deel II Pedagogisch project

We zijn niet gebaat met een visie op papier, een visie die niemand weet staan, die niemand leest, die niemand kent...

We hebben geprobeerd om het pedagogisch project, de visie, de missie, the mission... van onze school zeer compact te herformuleren.  

Drie zinnen. Vlug te lezen, makkelijk te onthouden en er zit inhoud achter. Met deze compacte formulering maken we meteen ook duidelijk waar het op staat.

Wie onze school binnen komt moet deze visie herkennen (ook letterlijk, maar nog liever in datgene wat we effectief doen).  

Als het dode letter blijft, zijn we alvast nog niet op de goede weg.

We komen naar school om te leren.

We proberen het maximum uit onze mogelijkheden te halen... en genieten van dit proces.

Deze opdracht is er niet alleen voor de kinderen, maar voor allen die op school werkzaam zijn (directie, onderwijzend personeel, toezichthoudend personeel, onderhoudspersoneel, ...)

 

We komen naar school om te leren.

Het lijkt de logica zelve. Het is de kerntaak van een school. Ontwikkelingsdoelen, eindtermen, leerplannen (van het katholieke net) maken ons duidelijk wat kinderen op onze school allemaal moeten leren (op cognitief, dynamisch-affectief en psycho-motorisch vlak), met de bedoeling om dit nadien efficiënt te kunnen toepassen in nieuwe situaties.  

Leren is ook iets wat je moet leren.Leren leren is hoe je het leren zo goed mogelijk organiseert en aanpakt en welke houding je hiervoor nodig hebt.

Met "leren" bedoelen we ook "leren leven"

Voor onze school betekent dit dat Jezus Christus dé inspiratiebron is. Leven, zoals Hij het ons heeft voorgedaan :

behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden (Mt7,12)

Leren leven zodat we ...

- meewerken aan de opbouw van een goede samenleving, met plaats voor allen, in alle redelijkheid, met een eerlijke en 'beschaafde' economie, goede scholing voor iedereen, een goede verdeling van werk en met een flinke zorg voor wie het nodig heeft.

- 'goede rentmeesters' worden. We mogen dus van alles volop genieten van wat we gekregen hebben, maar we moeten ons ook realiseren dat we het maar in bruikleen hebben. We moeten het ook in goede staat kunnen doorgevenom aan opvolgers, de nieuwe generatie.

- verantwoordelijk leren opnemen omdat we mens zijn tussen onze medemens. Zoals Jezus gezegd heeft moeten we van onze naaste houden, hongerigen brood geven, dorstigen water, naakten kleding. We moeten gevangenen niet in de steek laten en vreemdelingen verwelkomen.

- op al de ethische kwesties een antwoord kunnen geven dat geïnspireerd is door de woorden en daden van Jezus zoals in het Evangelie beschreven.

- ...

We proberen het maximum uit onze mogelijkheden te halen...

 Dit is een 'missie', een streefdoel, geen feit.

Deze missie is zowel bedoeld voor leerkrachten als leerlingen.

Meteen stellen we dus ook dat we nooit voor de volle 100% in die missie zullen slagen, maar steeds stappen moeten zetten in de richting van deze missie.

Deze gedachte is ontstaan uit het feit dat we naar school komen om te leren. We kunnen het dus nog niet, maar we komen naar school om onze kennis en vaardigheden te vergroten.

Wanneer zijn we in onze missie geslaagd... als leerling, als directie, als onderwijsgevende, als toezichthouder, als onderhoudspersoneelslid, ... als mens? Of is 5 op 10 behalen voldoende?Het gaat hier in principe om de het beleid dat we rond zorg en rond gelijke kansen voeren.

Een sterk pedagogisch-didactisch beleid (zie We komen naar school om te leren) is hoe dan ook fundamenteel.

De invalshoek voor het zorgbeleid en het gelijkekansenbeleid zijn anders.

Bij het zorgbeleid ligt de focus op de manier waarop kinderen er in slagen om zo vlot mogelijk te leren.

Bij het gelijke onderwijskansen ligt de focus vooral op het omgaan met socio-economische en culturele achtergrondkenmerken van onze leerlingen. De context waarin onze leerlingen opgroeien, de bagage die ze van thuis meekrijgen en ook de groepsgebonden achtergrondkenmerken kunnen de kansen en het leren van deze leerlingen hypothekeren mochten we deze uit het oog verliezen.

Uiteraard zullen we rekening moeten houden met de mogelijkheden die onze leerlingen hebben, zelfs met de mogelijkheden van de leerkracht, de directie, ... Niemand is perfect volmaakt, maar het is de bedoeling dat we met de mogelijkheden die we hebben er het maximaal rendement mee proberen te creëren.  

Daarom vertrekken we vanuit een visie rond zorg waarbij we voorzien in een basisaanbod voor iedereen, verhoogde zorg en zelfs uitgebreide zorg als het nodig zou zijn. Mocht dit ondanks alle inspanningen nog te weinig zijn, dan zetten we samen met u stappen op zoek naar een school op maat.

Om dat alles te kunnen realiseren en volhouden werken we handelingsgericht. Dit is als het ware de motor waardoor

We doen dit :

·         Als we vertrekken van de ontwikkelings- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of de leerkracht.  

·         Als we samen werken en onze samenwerking op mekaar afstemmen.

·         Als we ons bewust zijn dat we als leerkracht er echt wel toe doen. Onze taak is echt wel belangrijk. We moeten dus proberen "meester" te worden in onze opdracht.

·         Als we vertrekken vanuit een positieve ingesteldheid, vanuit datgene wat men wél kan.

·         Als we op een constructieve manier proberen samen te werken (opbouwen ipv van afbreken)

·         Als we doelgericht te werk gaan en niet op goed geluk af of ondoordacht.Als we systematisch te werk gaan en zorgen dat het voor iedereen duidelijk en klaar is wat we aan het doen zijn.

Wat de leerling doet, wat de leerkracht doet, de zorgleerkracht doet, ... is onderwerp van een brede evaluatie.

Breed evalueren betekent evalueren om te leren, evalueren van alle competenties, met verschillende evaluatieinstrumenten, met de leerlingen als actieve participanten, op verschillende momenten en met communicatie over de resultaten tot gevolg.

…en genieten van dit proces.

Dat is misschien wel een moeilijke om uit te leggen, waarover gaat dit eigenlijk. Het is weinigen (zelfs waarschijnlijk niemand) gegeven om te leren (maar dan op alle fronten) zonder de minste inspanning. De ene zal er uiteraard meer moeten voor doen dan de andere.

Maar eigenlijk gaat het niet om de inspanning die men moet leveren om iets te leren, maar wel over hoe men kan terugkijken op de weg die men al afgelegd heeft om tot het huidig resultaat te komen.

De gedrevenheid, de inzet, de goesting, de nieuwsgierigheid, de motivatie, ... die bij uw kind van nature in meer of mindere mate aanwezig is, zal zeker een rol spelen, het gebouw, de nette klas, de mogelijkheden die het digitale bord verschaft,.. kan ook er toe bijdragen dat uw kind graag naar school komt. Zelfs de klasgenoten zullen een invloed hebben, maar wat vooral belangrijk zal zijn, zijn de mensen die uw kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

De manier waarop zij als mens aangesproken worden is uitermate van belang.

We zijn goed bezig als we er in slagen om:

·         uw kind nieuwsgierig, leergierig te maken of te houden

·         uw kind te motiveren om de nodige inspanning te leveren  

·         uw kind uit te dagen, aan te zetten om vaardiger te worden  

·         uw kind terecht te laten zeggen : "Waw, ik kan het al een beetje beter!"

·         Als uw kind thuis komt en roept : "Mama, mama (of papa, papa)... moet je eens weten wat ik al kan.", dan zijn we heel waarschijnlijk goed bezig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Deel III - Het reglement

4.1 Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Oudercontacten.

 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we o.a. bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via ....

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via mail naar de leerkracht (en directie in CC).

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

 

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid (via mail en/of telefonisch).

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. Meer hierover kan je lezen in ….

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op tijd op school is. Dit geldt zowel voor de kleuterschool als de lagere school. De school begint om 8u.25 en eindigt om 15u.40 . Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je ons voor 9u.00 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met jou en met het CLB : ……

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

4.2 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website, schoolbrochure, folders, …

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

 

4.3 Ouderlijk gezag

4.3.1 Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

4.3.2 Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

4.3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

·         Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …;

·         Afspraken in verband met oudercontact.

4.3.4 Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.

4.4 Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist in welke leerlingengroep je kind ingedeeld wordt.  

  

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

 

Het kan voorkomen dat je kind 2 opeenvolgende jaren (of meer) bij dezelfde leerkracht zit. Dit betekent niet noodzakelijk dat je kind een gelijkaardig aanbod krijgt (of zal krijgen).

Voorbeeld :

- je kind start na Nieuwjaar in het kleuter (als peuter). Het volgende schooljaar kan het voorvallen dat uw kind bij dezelfde leerkracht zit, maar dan een aanbod krijgt op niveau 1ste kleuter.

- je kind kan in het tweede kleuter zitten en het volgende schooljaar in de gmengde klas 2de/3de kleuter ingedeeld worden. Uw kleuter zal na een jaar 2de kleuter, het volgende schooljaar een aanbod op niveau 3de kleuter krijgen.

4.5 Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn.       

 

4.5.1 Wegens ziekte

·         Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

·         Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

·         Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

·         Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

4.5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

·         het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;

·         de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

·         het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

 

4.5.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig

is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

·         de rouwperiode bij een overlijden;

·         het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

·         de deelname aan time-out-projecten;

·         persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

4.5.4 Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.).

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

4.6 Onderwijs aan huis (zie infobrochure onderwijsregelgeving

punt 5)

Als je kind minstens vijf jaar  is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

4.7 Een- of meerdaagse schooluitstappen (extra-murosactiviteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.

 

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen :

- bosklas (om de 2 jaar voor de derde graad)

- zeeklas (jaarlijks voor het tweede leerjaar),

- Bonjour Boer (jaarlijks voor derde leerjaar),

- schoolreis vanaf eerste kleuter,

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

4.8 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen.

4.8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.  Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.  Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

4.8.2 Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op:

·         wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend);

·         wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

·         Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen.

·         Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

·         Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

·         De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.

·         Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

(Naam van de voorzitter
 Naam schoolbestuur
 Adres van het schoolbestuur)

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

·         het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

·         Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

·         De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

·         In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

4.9 Herstel- en sanctioneringsbeleid (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

4.9.1 Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

·         Een gesprek met ………;   

·         Een time-out:

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;

·         Een begeleidingsplan:

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

4.9.2 Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

·         een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

·         een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

·         een bemiddelingsgesprek;

·         no blame-methode bij een pestproblematiek;

·         een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

4.9.3 Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

·         een verwittiging (in de agenda);

·         een strafwerk;

·         een specifieke opdracht;

·         een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

 

4.9.4 Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

4.9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :

·         een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;

·         een definitieve uitsluiting.

4.9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

4.9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

·         De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

·         De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

·         Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

·         Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

·         Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

4.9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

4.9.5 Beroepsprocedures tegen definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

·         Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

(Naam van de voorzitter
 Naam schoolbestuur
 Adres van het schoolbestuur)

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

·         het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

·         Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

·         De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

·         De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

·         De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

4.10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Lijst met materialen

- Bewegingsmateriaal

- Constructiemateriaal

- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software

- ICT- materiaal

- Informatiebronnen

- Kinderliteratuur

- Knutselmateriaal

- Leer- en ontwikkelingsmateriaal

- Meetmateriaal

- Multimediamateriaal

- Muziekinstrumenten

- Planningsmateriaal

- Schrijfgerief

- Tekengerief

- Atlas

- Globe

- Kaarten

- Kompas

- Passer

- Tweetalige alfabetische woordenlijst

- Zakrekenmachine

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

-   Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.

     Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.

     Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:

       - Voor kleuter € 45

       - Voor lagere schoolkinderen € 85

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2017-2018 een maximumfactuur van €435 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

-   Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen.

Voor deze categorie worden  de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in  verhouding zijn tot de geleverde prestatie.    

In bijlage vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos kunnen aangeboden worden.

Sommige bedragen kunnen wijzigen in de loop van het schooljaar:

Bv. wanneer er buiten onze wil om een prijsstijging is voor het zwemmen, maaltijden verzorgd door de traiteurdienst, ....

Wij vragen een bijdrage voor:                          Richtprijs:

Zwemmen (verplicht)

       1ste tot 5de leerjaar € 1,00

       6de leerjaar              gratis           

 

Schoolreis   

       Kleuter                       € 20,00

    Lager                                        € 20 à 25       

    Eventueel een drankje                € 1,50     

 

Zeeklassen

    2de lj. Sint-Niklaas (afd. SN jaarlijks)     € 125,00

Bosklassen  

    5de en 6de leerjaar (om de 2 jaar)          € 200,00

 

gymkledij

    T- shirt                                              € 8,00

    Zwart broekje/ witte sokken/ vrij aan te kopen

turnpantoffels vrij aan te kopen

 

Sportdag (verplicht)    

    Kleuter                                              € 5,00

    Lager                                                € 9,00        

Extra sportdag schaatsen voor 3de - 4delj          € 10,00

 

IJsglibberen kleuters                      € 10,00

SVS activiteiten :

Rollebolle (2-3kl)                           € 3,00

Kronkeldidoe (1ste gr)                     € 3,50

Alles met de bal (2de gr)                   € 3,50

American Games (3de gr)                 € 3,00

 

Deelname aan culturele activiteit:        € 4,00

(podiumkunsten)

Bezoek aan auteur (lagere afdeling) :           € 1,50

 

Educatieve uitgaven :                   

De Blankaart (2delj)                        € 1,50

De Nachtegaal (3delj) + drankje         € 8,50

Mu-Zee-um Oostende(1stelj)             € 10,00

Bonjour Boer (3delj)                        € 18,00

 

U kunt vrij gebruik maken van :                

Maaltijden :

    Kleuter (soep, warme maaltijd, water) € 3,00

    Lager    (soep, warme maaltijd, water)   €  3,25               

    Soep                                                  € 0,50

 

Middagtoezicht                                        € 0,50

Opvang per beginnend half uur                   

(’s morgens, woensdagmiddag en ’s avonds) € 0,80

 

 

Tijdschriften :

De tijdschriften worden NIET gebruikt in klas. (Indien ze uitzonderlijk wel gebruikt worden, dan koopt de school ze aan).

 

4.10.1 Wijze van betalen

Op het einde van de maand volgt een gedetailleerde maandrekening en overschrijving.   Deze wordt via mail verstuurd. Betaal tijdig! .

Er kan via domiciliëring betaald worden. De ouders die hiervan nog geen gebruik maken krijgen in het begin van het schooljaar de nodige formulieren.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

4.10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur (Patrick Bekaert, 0479/89 99 97) . Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

4.11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

4.12 Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

Organisatie

       VZW SG het Vlakke Land

       Vrije Basisschool

       Wilgendijk 3

       8600 Diksmuide

Maatschappelijk doel : onderwijs aan kleuter en lager

Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de verzekeringsdienst van het interdiocesaan Centrum (dossiernr. C90/2 … polisnr. 24000398).

De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij de verzekeringsdienst van het interdiocesaan Centrum (dossiernr. C90/2 … polisnr. 97014882).

Vergoedingen

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk als de fout door bedrog of een zware fout tot stand kwam. Voor een lichte fout is de vrijwilliger enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

 

4.13 Welzijnsbeleid en preventie

Het schoolbestuur en de directie verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen (1) en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

Om gestalte te geven aan dit beleid:

1. werken het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hiërarchische lijn, met medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt voorafgaandelijk het advies gevraagd van het comité/de vakbondsafvaardiging of worden de plannen voorgelegd aan het personeel.

In dit globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.

2. wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.

3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, op het uithangbord, via elektronische post, … Ook stelt de directie aanvullende regels op voor extra schoolse activiteiten.

4. waakt de directie erover dat ook de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klassenbezoeken, op oudercontacten.

5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.

6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig gewezen op bestaande risico's. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.

7. nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig onderzoek en oplossingen.

8. streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven.

9. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun) opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst.

10. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.

11. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.

________________________________________________

(1) welzijnswet van 4 augustus 1996 met KB's en de wet van 11 juni 2002 met KB's inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

4.13.1 Verkeersveiligheid

Wat mag je verwachten van de school

-  De school leert de kinderen om zich als voetganger en fietser veilig in het verkeer te begeven. We doen dit in verschillende stappen, van kleuter tot zesde leerjaar, van in een beschermde omgeving tot in het reëel verkeer.

- De school investeert in thuisrijen. Deze verminderen de drukte aan de schoolpoort en zorgen ervoor dat uw kind veilig thuis raakt.

   U kunt ook gerust langs het traject of op het eindpunt van het traject van de verschillende rijen uw kind opwachten. Sta steeds   aan de kant van de rij uw kind op te wachten. Roep het niet uit de rij van aan de overkant van de straat.

 - Af en toe is er op aanvraag van de directie een fietscontrole door de federale politie. Wilt u als ouder dan ook regelmatig de fiets van uw kind controleren. Wanneer de kinderen met de fiets naar school komen, stappen ze af  aan het hek, gaan te voet over de speelplaats en plaatsen hun fiets in de fietsenberging.

-  Voor de kinderen die met de fiets naar school komen zijn er vanaf dit schooljaar 2 fietsenbergplaatsen.

   - Fietsenbergplaats 1 : via de ingang (hekken) te voet over de speelplaats naar fietsenbergplaats bij het afdak.

   - Fietsenbergplaats 2 : via de bruine deur in de Kwadestraat (vroegere ingang Prutske), links naar fietsenbergplaats op niveau kelder.  

   Door deze nieuwe fietsenbergplaats willen we vermijden dat er nog fietsen onbeheerd op de speelplaats blijven.

   Er zal ook toezicht zijn aan de bruine poort door een leerkracht. (!! Enkel toegang voor fietsers van 5de en 6de leerjaar).

- Om de veiligheid van de voetgangers en fietsers te verhogen :

   - De Sint-Niklaasstraat (verbindingsstuk tussen vismarkt en zijkant kerk) is een verkeersarme straat. Dit betekent dat je er met de wagen niet kunt doorrijden. Je mag er ook niet parkeren (geen parkeerplaats voorzien - woonerf).

   - Vanaf 1 september wordt de Kwadestraat een schoolstraat. Dit betekent concreet dat deze straat elke morgen (van 8u. tot 8u.20) en woensdagmiddag (van 11u.10 tot 11u.30) zal afgesloten zijn voor auto-verkeer.  

       Dit wordt na 1 maand geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Verwachtingen naar ouders :

We verwachten van ouders dat zij in de eerste plaats de verkeersregels naleven en er hun kinderen op wijzen hetzelfde te doen.

We vragen bijzondere aandacht voor :

- Het reglementair parkeren.

- Het gebruik van een fiets (ook die van de kinderen) die volledig reglementair in orde is. Regelmatig controleren zal   wellicht nodig zijn.

- Een aangepaste snelheid in de omgeving van elke school. (zone 30 en woonerf waar de maximumsnelheid 20km/u is.)

 

Verwachtingen naar de kinderen :

- We verwachten van kinderen die meegaan met de rij, dat zij zich houden aan de afspraken van de begeleidende leerkracht(en).

- We verwachten van kinderen die te voet naar school komen of te voet naar huis gaan, dat zij de veiligste weg nemen en zich aan de verkeersregels houden.

4.13.2 Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

 

4.13.3 Stappen bij ziekte of ongeval

4.13.3.1 Wat als uw kind ziek wordt op school.

Als uw kind ziek wordt dan verwittigd de leerkracht die op dat ogenblik werkt met uw kind, een secretariaatsmedewerker.

De secretariaatsmedewerker neemt telefonisch contact met u op en zal u vragen om uw kind af te halen op school.

Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, zal een contactpersoon (die u bij de inschrijving hebt opgegeven) opgebeld worden. Deze zal gevraagd worden uw kind af te halen van school.

In afwachting van uw komst blijft uw kind in klas of wacht het op u (of de contactpersoon) in de inkom van de school, onder toezicht van de secretariaatsmedewerker.

Mocht de situatie dermate ernstig en dringend zijn, dan nemen we contact op met de huisarts of de dokter van wacht of de dichtsbijzijnde dokter of de dienst 112. Onmiddellijk daarna wordt u (of in geval u niet bereikbaar bent, de contactpersoon) opgebeld.

Mocht uw kind met de dienst 112 weggebracht moeten worden naar het ziekenhuis, dan zal een personeelslid van de school meegaan, indien u nog niet aanwezig bent op school.

Indien nodig (wenselijk) zal een personeelslid van de school u begeleiden naar het ziekenhuis.

4.13.3.2 Hoe wordt er gehandeld bij een schoolongeval

De school heeft een degelijke EHBO-kast waarin de nodige materialen voor EHBO steeds ter beschikking zijn.

Als het niet ernstig is, wordt het kind op school verzorgd.

Indien ernstig of bij twijfel wordt een dokter geraadpleegd. Indien mogelijk is dit de huisarts.   Indien nodig nemen we uiteraard ook contact op met de dienst 112.

De documenten voor de verzekering schoolongevallen worden met de ouders (of contactpersoon) meegegeven indien van toepassing.  

Het aangifteformulier en het geneeskundig attest wordt door de directie naar de verzekeringsmaatschappij gestuurd. De uitgavenstaat wordt door de mutualiteit ingevuld en aan de directie terugbezorgd. Slechts op die manier kan het remgeld volledig gerecupereerd worden. Een begeleidend schrijven bij gebeurlijk ongeval legt de werkwijze uit. De verzekering betaalt het gedeelte uit, dat door de mutualiteit niet wordt terugbetaald.

4.13.3.3 Schoolverzekering

Door de schoolverzekering is elk kind verzekerd bij elke activiteit in of buiten school, wanneer die activiteit ingericht is door de school en onder toezicht staat van de leerkracht. Voor de normale weg van huis naar school, en omgekeerd, binnen een bepaalde duur, geldt dezelfde verzekering. Lichamelijke letsels zijn verzekerd. Stoffelijke schade aan brillen is ook in de verzekering begrepen. Het bedrag van teruggave is wel afhankelijk van de datum van aankoop. Schade aan kledij of fiets wordt niet vergoed. Voor schade aan derden moet men de familiale verzekering inroepen. Ieder ongeval moet zo vlug mogelijk aan de directeur worden meegedeeld.

4.13.4 Rookverbod

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

4.14 Afspraken en regels

4.14.1 Gedragsregels

Als algemene gedragsregel geldt overal en in alle omstandigheden dat we minstens respectvol met elkaar omgaan.

Kinderen spreken mekaar aan met de voornaam.

Kinderen spreken volwassenen aan met mijnheer, mevrouw, juf, meester.

Van leerlingen, ouders en leerkrachten verwachten we een respectvolle houding tegenover de school en alle mensen die daarmee verbonden zijn in elke vorm van communicatie (mondeling, telefonisch, via internet, ...)

 

Speelplaats :

De kinderen gaan bij het belsignaal in de rij staan.

Ze wachten in stilte en vertrekken in stilte naar de klas.

 

Gangen :

Tijdens de speeltijd is er niemand in de gangen of klas. Kledij hangt netjes aan de kapstok. De boekentas staat gesloten tegen de muur. (of in de klas)

Klas/ turnzaal:

Elke klastitularis maakt afspraken met de kinderen inzake gedragsregels in klas, bij uitstappen, vieringen, ... De leerlingen volgen deze afspraken.

4.14.2 Kleding

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden

Het dragen van een hoofddoek door leerlingen wordt niet toegelaten binnen de muren van de school en binnen de schooluren.

Enkele aandachtspunten

·         verzorgde, gemakkelijke kledij

·         kledij die aangepast is aan de weersomstandigheden

·         geen reclamepetten

·         verzorgde haarsnit

geen slippers of pantoffels

4.14.3 Persoonlijke bezittingen

We verwachten dat elke leerling zorg draagt voor zijn persoonlijke bezittingen (kledij, boekentas, schoolmateriaal, ...). Mocht dit niet zo zijn, dan zullen we uw kind daarover aanspreken.

Veel kledij gaat verloren. Het is onbegrijpelijk dat er zo weinig wordt naar gevraagd. Naamtekenen is hier de boodschap!

Gsm

gsm-gebruik op school is niet toegelaten. De leerlingen kunnen indien nodig hun ouders opbellen op het secretariaat. Uiteraard kan het in bepaalde gevallen zinvol zijn om uw kind een gsm mee te geven naar school, zodat het in geval van nood op de weg naar school of naar huis, iemand kan verwittigen. Ouders beslissen daar zelf over. Op school wordt de gsm uitgezet.

Multimedia-apparatuur

MP3-spelers, gameboy, playstations, ... zijn niet toegelaten op de school. Het is dus ook niet zinvol om ze in je boekentas te hebben.   

Geld

Kinderen moeten geen geld op zak hebben. Het is trouwens niet toegestaan om zaken op school aan te kopen of te verkopen. Indien uw kind toch voor één of andere activiteit geld zou nodig hebben, dan wordt u daarvan schriftelijk verwittigd.

Brooddozen

Naamloze brooddozen worden om hygiënische redenen verwijderd!

Bibliotheekboeken

Geregeld gaan de kinderen met de klas op bezoek naar de bibliotheek. Daarvoor is een bibliotheekkaart nodig. De klastitularis zorgt ervoor dat de klas tijdig de boeken kan indienen of de uitlening ervan kan verlengen.

Indien kinderen - ondanks het regelmatig bezoek met de klas aan de bibliotheek - hun boeken te laat indienen, dan kan de school uiteraard niet verantwoordelijk zijn voor het betalen van de eventuele boete aan de bibliotheek.

4.14.4 Milieubeleid

 

Op school werken we intensief rond het thema “afval beperken”. Daar starten we al mee met de jongste kinderen. We willen ze van jongsaf aan bewust maken van de milieuproblematiek. Natuurlijk gebeurt dat geleidelijk en aangepast aan het niveau van deze jongen mensen.

Samen met de jongste kinderen hebben we gezocht waar er op school afval te vinden was.

Heel wat afval was uiteraard terug te vinden in de bruine vuilniszak, maar we hadden ook blauwe vuilniszakken, een groene GFT-bak … en zelfs op de speelplaats lag er helaas af en toe wat.

We hebben geleerd ons afval juist te sorteren.

We hebben ook vastgesteld dat we mits een kleine inspanning de hoeveelheid afval serieus kunnen beperken.

Door alle schoolactiviteiten en uw vlotte medewerking hebben we een eerste MOS-logo behaald in elke afdeling. We hebben al kenbaar gemaakt dat we de boterhamdoos, de koekjesdoos, de herbruikbare drinkfles promoten.

Er is er op school geen plaats meer voor brikjes en blikjes, aluminiumfolie, wikkels van koekjes, ….

Geldende afspraken hieromtrent zijn:

- Aluminiumfolie, wikkels van koekjes en zo worden terug meegegeven via de boekentas naar huis.

Deze afspraak geldt tijdens alle momenten georganiseerd door de school (voor-en naschoolse opvang, middag, speeltijd, lestijd, …)

Vanaf schooljaar 2017-2018 en volgende engageert de school, de stad Diksmuide en MOS West-Vlaanderen zich om samen de strijd aan te gaan tegen de klimaaterverandering. Samen engageren we ons om de CO2-uitstoot op het grondgebied van Diksmuide te doen dalen. Door het klimaatcharter te ondertekenen, verbindt de school zich specifiek tot :

  - Tijd vrij roosteren om het leerkrachtenteam te vormen in de klimaatproblematiek

  - Een nulmeting van de huidige CO-2 uitstoot en opvolgmetingen uit te voeren.

  - Met het leerkrachtenteam en de leerlingen onderzoeken hoe de school in haar dagdagelijkse werking klimaatvriendelijker kan worden;

  - Samen met de leerlingen (en ouders) acties ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

  - De aanwezigheid van de trekkersleerkrachten te garanderen in de overlegmomenten met de stad Diksmuide en MOS  West-vlaanderen.

4.14.5 Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

4.14.6 Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Dit past absoluut niet binnen de zienswijze van ons pedagogisch project.

In elke klas wordt gewerkt rond sociale vaardigheden. Pestgedrag voorkomen is daar een onderdeel van.

Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk :

·         Beide partijen worden gehoord door klasleerkracht en/of zorgcoördinator en/of directie.

·         Ouders van betrokken partijen worden altijd minstens schriftelijk op de hoogte gebracht via de schoolagenda.

·         Er worden met beide partijen afspraken gemaakt

·         Er wordt duidelijk gemaakt dat bij herhaling er onmiddellijk melding moet worden gemaakt aan de klasleerkracht en/of zorgcoördiantor en/of directie.

·         Bij herhaling en/of ernstige feiten wordt gezocht naar een passende sanctie voor de pester of diegene die doelbewust pestgedrag uitlokt.

·         De slachtoffers van pestgedrag   kunnen terecht bij klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur. We kunnen ook het CLB inschakelen om ons daarbij te ondersteunen.

 Heel belangrijk is natuurlijk dat de school op de hoogte is van eventueel pestgedrag. Kinderen komen dit niet altijd zeggen. Soms vertelt men het thuis. We rekenen dan ook op uw medewerking om eventuele signalen van uw kind onmiddellijk (dus nog dezelfde dag!) door te geven aan de klasleerkracht en/of directie.

4.14.7 Bewegingsopvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

 Zwemmen   

Om de veertien dagen wordt er zwemles (1ste leerjaar zwemt wekelijks) gegeven door de turnleerkracht. Wie om gezondheidsredenen niet kan of mag zwemmen, geeft tijdig een briefje af aan de turnleerkracht.

Nodig: (in zwemzak) aansluitende zwembroek ( geen jeans of bermuda's) of badpak (geen bikini) + 2 handdoeken + muts (bij slecht weer).

Turnen

afwisselend 1 uur en 2 uur.

 

Merk op:

-Zwem of turnkledij vergeten is vragen om problemen.

- Om hygiënische redenen draagt men de gymkledij alleen tijdens de gymles.

In afspraak met het stadsbestuur en de Diksmuidse scholen zwemt het zesde leerjaar gratis.

 

Naast de 2 lestijden bewegingsopvoeding per week wil de school ook een bewegingsgezinde school zijn en kinderen op diverse manieren aanzetten tot bewegen, sportiviteit, initiatief nemen, doorzettingsvermogen ontwikkelen, plezier hebben, ....

De school neemt deel aan de jaarlijkse loopwedstrijd, de zwemmarathon, diverse SVS-activiteiten.

Leerkrachten leren gedurende het schooljaar ook spelletjes aan die de kinderen kunnen spelen op de speelplaats. Er wordt ook een voetbalcompetitie georganiseerd (de B-cup). In de periode voor de krokusvakantie wordt een vrij podium georganiseerd waar kinderen een dansoptreden kunnen geven (ind. of in een groepje). Deze dansjes worden tijdens de speeltijden ind. of in groep voorbereid ( eventueel olv. een leerling uit 5de of 6de leerjaar).

Op vrijdagmiddag is er muziek op de speelplaats. De kinderen worden uitgenodigd om te dansen.

4.14.8 Huiswerk

Een aantal uitgangspunten :

- Kinderen hebben al een dag op school gewerkt. Huistaak mag dus niet te uitgebreid zijn en moet in een beperkte tijd kunnen worden afgewerkt.

- Het leren gebeurt op school. Huistaak is dus hooguit (in)oefenen van wat reeds in grote mate verworven is. Nieuwe leerstof, ongekende leerstof als huistaak is dus niet aan de orde.

- Heel wat kinderen hebben na school ook nog andere plannen : sport, muziek, ... enige flexibiliteit moet dus mogelijk zijn.

- Een huistaak is een taak die moet worden uitgevoerd. Er is een zekere collegiale dwang om deze opdracht effectief en naar best vermogen uit te voeren. Er kan uitstel ingebouwd worden, maar geen afstel.

- Een huistaak moet duidelijk zijn én moet uw kind eigenlijk alleen kunnen maken. Soms kan het toch zinvol zijn om even te luisteren of een handje te helpen (bvb. hardop lezen in het eerste leerjaar,... voorbereiding proef wereldoriëntatie, tafels van vermenigvuldiging, ... dialoogje in het Frans,...)

- Een huistaak moet niet altijd saai zijn. Het mag ook gerust uitnodigend en uitdagend zijn.

- Huistaak : "breng mee tegen morgen" is een te zware opdracht voor de mama's en papa's.

 

Concreet :

- In principe geen huistaak op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. (Tenzij er mogelijkheid is om de huistaak te plannen over meerdere dagen en er ook andere dagen mogelijk zijn dan het weekend)

- Van aanvankelijk 10à15 minuutjes (start 1ste lj.) naar max. 1 uur. (zesde leerjaar)

- van "klaar tegen de volgende dag" over "we maken samen een plan op én volgen dit ook samen op" naar "zelf verantwoordelijk voor de eigen planning én klaar voor de deadline".

- van "opdrachten van de leerkracht" naar "zelf kiezen wat nog wat kan/moet geoefend worden"

 

Veiligheid ingebouwd :

- De leerkracht kijkt de taken na en geeft ook schriftelijk een korte appreciatie mee.

- De leerkracht begeleidt en volgt de kinderen op als ze meerdere dagen de tijd hebben.

- De ouders moeten via de agenda zicht kunnen behouden op de taken en de datum tegen wanneer de opdracht af    moet zijn.

- Ouders mogen gerust de huistaak opvolgen, maar worden gevraagd om die niet te verbeteren.

- Ouders mogen de opdracht ook afbreken (omdat het niet vlot, toch te moeilijk is, ...) en laten dit ook weten aan de   leerkracht (Kan kort genoteerd worden op het blad zelf, of in de agenda, ...).

4.14.9 Agenda

Algemene informatie :

De algemene informatie wordt meegedeeld via Gimme. Dit kan bvb. info zijn over het komende of het voorbije BC, herinnering aan vrije dagen, aandachtspunten, ....

Kind-specifieke zaken worden nooit via Gimme verspreid (omdat deze info dan ook bij de andere ouders van de klas terecht komt).

 

Specifieke informatie

Kleuterschool:

In de kleuterschool gebruiken we een heen- en weerschriftje. Daar kan de leerkracht specifieke informatie over uw kind in kwijt.Als ouder mag u ook gerust zelf wat info over uw kind noteren (bvb. gaat vanavond naar de opvang, eet deze middag op school, heeft deze nacht niet goed geslapen omwille van oorpijn, ...). Vaak zal je in dit schriftje ook de liedjes en versjes van in de klas vinden.

 

Lagere school:

In de lagere school heeft ieder kind een schoolagenda. Daarin vindt u een overzicht van de te

maken taken of te leren lessen. Voor de leerlingen is dit een instrument om bij te houden welke opdrachten moeten uitgevoerd worden én om te controleren of alle opdrachten uitgevoerd werden.

Naarmate de kinderen ouder worden wordt de agenda ook meer en meer een planningsinstrument.

 

Ouders kunnen hierin ook nagaan of alle lessen en /of huistaken gemaakt en/of geleerd werden.

Eénmaal per week handtekenen de ouders de klasagenda van hun kind(eren). De leerkracht

controleert dit minstens om de 14 dagen en plaatst ook zijn / haar handtekening.

 

Leerkrachten kunnen in de klasagenda een vraag of een aan/of opmerking noteren.

Dezelfde dag ('s avonds) biedt de leerling dan thuis de nota in de agenda aan ter ondertekening door minstens één van de ouders (maar liefst beiden).  

De volgende dag toont de leerling de ondertekende nota aan de leerkracht die deze heeft genoteerd.

Indien je als ouder niet akkoord bent met de inhoud van de op- of aanmerking, heb je de mogelijkheid om iet terug te schrijven. Het is natuurlijk de vraag of dit in de agenda moet of beter in een gesloten omslag of via mail of eventueel in een persoonlijk contact meegedeeld wordt.

 

De resultaten van testen kunnen in de agenda staan, maar staan altijd op de test zelf. Gelieve telkens de test ter kennisname te ondertekenen en terug mee te geven met uw kind naar school.

4.14.10 Rapporteren over je kind

Zie ook 14.9 Agenda

Voor het kleuter zijn er ook 2 momenten per schooljaar voorzien waarop de school zich engageert om vanuit de observaties (en eventuele testen) info te verstrekken over de ontwikkeling van uw kleuter.

Wat betreft de lagere afdeling :

Voor de onderbouw wordt om de 2 maanden een overzicht meegegeven van de toetsen. Daarbij staat wat toelichting. Voor de bovenbouw is dit maandelijks.

Er wordt gelijk met het toetsenoverzicht een gedragsrapport meegegeven. Het betreft hier een rapport met aandachtspunten waar binnen het project sociale vaardigheden rond gewerkt werd.

Tweemaal per jaar, met Kerstmis en op het einde van het schooljaar worden rapporten meegegeven. Telkens krijgen de ouders de gelegenheid om deze uitslagen samen met de leerkracht te bespreken op school.

4.15 Leerlingevaluatie

We proberen de ontwikkeling van uw kind te vatten in een dossier dat opgebouwd is uit observaties en beoordelingen, gebaseerd op toetsen.  Het gaat hier zowel over product- als procesevaluatie.

Onze school laat al zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs deelnemen aan 1 of meer gevalideerde toetsen:

Minstens voor 2 leergebieden vanaf het schooljaar 2017-2018

Minstens voor 3 leergebieden vanaf het schooljaar 2018-2019

We gebruiken daarvoor de interdiocesane proeven, aangereikt door het VVKBaO. Andere, genormeerde proeven die in aanmerking komen kunnen eventueel ook gebruikt worden.

4.16 Leerlingbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.  

We beschikken hiervoor over personeel met een specifieke opdracht (zie deel I, ...), met een groeiende expertise, dat beschikt over heel wat werkmateriaal en ruimte (klaslokaal, open ruimte, zorglokaal, overleglokaal, ...).

Heel wat vrijwilligers bieden ook hun diensten aan om ons bij dit werk te ondersteunen.

Binnen de opdracht van leerlingbegeleiding zijn de leerling, de ouders, het CLB, de pedagogische begeleiding onze bevoorrechte partners.

In wat volgt proberen we enkele belangrijke aspecten ivm leerlingbegeleiding te verduidelijken. Het gaat telkens over de rol van de school, de rol van het CLB, de rol van de leerling en ouders.

Het CLB werkt voornamelijk vraaggestuurd, d.w.z op verzoek van de leerling, de ouders of de school.

Indien het een begeleidingsaanbod op vraag van de school betreft, zet het CLB deze begeleiding slechts verder na instemming van de handelingsbekwame leerling of na instemming van de ouders van de niet-handelingsbekwame leerling.

De kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding situeren we binnen een zorgcontinuüm (zie 16.2). Beide partijen onderschrijven ook de principes van handelingsgericht werken (zie 16.1).  

Leerlingbegeleiding situeert zich binnen 4 domeinen :

- leren en studeren

    Enkele voorbeelden :

         - remediëring van leerproblemen en -stoornissen (bv. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ...)

         - uitbouw van een leerlingvolgsysteem

- onderwijsloopbaanbegeleiding

- preventieve gezondheidszorg

- psyschisch en sociaal functioneren

    bvb :

         - preventie en remediëring van pest- en ander antisociaal gedrag

 

De school en het CLB werken ook samen in het kader van de kleuterparticipatie en de

leerplichtcontrole. De school heeft een actieplan m.b.t. spijbelen en bespreekt op regelmatige

basis de problematische afwezigheden met de CLB-medewerker. Indien nodig, maar in elk

geval vanaf 5 B-codes, worden afspraken gemaakt met het CLB over de verdere begeleiding.

 

Samenwerking in het kader van de vraaggestuurde leerlingbegeleiding

Het CLB gaat in op vragen van ouders en school over volgende werkdomeinen: het leren en

studeren, de onderwijsloopbaan, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve

gezondheidszorg.

Het CLB ontplooit daarbij volgende kernactiviteiten: onthaal, vraagverheldering, verstrekken

van informatie en advies, diagnostiek, kortdurende begeleiding en samenwerking met een

netwerk.

Het CLB onthaalt de begeleidingsvragen van de school op het MDO of zorgoverleg. Ouders

richten zich met hun zorgvraag in eerste instantie tot de leerkracht of zorgcoördinator van de

school, maar zij kunnen ook rechtstreeks met de CLB-medewerker contact opnemen, liefst op

afspraak.

Voor hun samenwerking in het kader van het zorgbeleid, baseren de school en het CLB zich op

de taakverdeling zoals deze in de protocollen diagnostiek (Prodia) wordt voorgesteld. Voor

meer informatie hierover verwijzen wij naar de website www.prodiagnostiek.be.

De school en het CLB zijn partners in de uitbouw van een gelijke kansenbeleid. Zij gaan daarbij

uit van objectieve en relevante gegevens over de schoolpopulatie. De CLB-medewerker heeft

een respectvolle begeleidingshouding en hanteert de uitgangspunten van faire diagnostiek.

De school en het CLB werken samen aan de onderwijsloopbaanbegeleiding door het samen

uitwerken van een project op klasniveau, bijwonen van informatieavonden bij de overgang naar

het secundair onderwijs.

De school ondersteunt de leerlingen in hun studiekeuzeproces. Bij moeilijke loopbaanbeslissingen

wordt het CLB ingeschakeld.

Het CLB gebruikt een geactualiseerd bestand van hulpverleners om gericht te verwijzen voor

gespecialiseerde remediëring of langdurige hulpverlening. Het CLB fungeert als brede instap in

de integrale jeugdhulp. Het ontplooit daarbij minstens de kernactiviteiten onthaal en

vraagverheldering. Het CLB hanteert de uitgangspunten en principes van de integrale

jeugdhulp.

De werking van het CLB wordt verder beschreven in de folder ‘Het CLB helpt’.

Deze folder wordt in de loop van september meegegeven met de leerlingen.

Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van het CLB: www.vclb-veurne.be.

 

4.16.1 Principes van handelingsgericht werken

- Onderwijsbehoeften van leerlingen (en leerkracht) staan centraal.  

- Er wordt gezocht naar zoveel mogelijk afstemming en wisselwerking tussen de verschillende partners

- De leerkracht doet ertoe

- Vertrekken vanuit positieve aspecten (wat lukt wel al! Wat is de volgende stap?)

- Constructieve samenwerking

- Het handelen is doelgericht

- De werkwijze is systematisch en transparant (duidelijk voor iedereen).

4.16.2 Wat is het zorgcontinuüm en hoe wordt daarin gewerkt?

Fase 0 = Brede basiszorg (goede voorbereiding, goed lesgeven, interne klasdifferentiatie, ...)

    - door de klasleerkracht

    - aandacht voor alle leerlingen

Als “Brede basiszorg” onvoldoende blijkt, dan ...

Fase 1 = verhoogde zorg

    - begeleiding door klasleerkracht, ondersteund door zorgteam van de school

    - maatregelen volgens de zorgbehoefte van de leerlingen (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren)

    - ouders worden geïnformeerd en betrokken

       (consultatieve leerlingbegeleiding door contactpersoon CLB, indien nodig : Info wordt enkel opgenomen in CLB-dossier indien overleg met CLB besproken werd met de ouders (privacywetgeving).

       Uitzondering: afwezigheden, verontrusting

Als schoolinterne zorg onvoldoende blijkt of er is een vermoeden van ..., dan ...

Fase 2 = uitbreiding van zorg

De zorgcoördinator meldt zich bij de contactpersoon van het CLB (dit kan op elk moment!)

    - met een concrete zorgvraag

    - met info over fase 0 en fase 1.  

    - met info over de reeds genomen maatregelen (remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren)

    - met info over de wijze waarop ouders tot nu toe betrokken werden.

De contactpersoon van het CLB zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld ontstaat over de zorg. Hij/Zij gaat na of een handelingsgericht traject aangewezen is..

         Indien JA :

                 - Het CLB-team keurt een trajectbegeleiding goed en wijst een casusbegeleider aan.

                 - het handelingsgericht traject (methodisch) wordt opgestart

                    (De casusbegeleider volgt het volledige traject op : intake, diagnostiek, overleg met

ouders en school, advies, begeleiding, doorverwijzing, ...)

         Indien NEE :

             - contactpersoon volgt op

             - verder werken binnen fase 1

             - CLB staat in voor consultatieve leerlingbegeleiding

             - Er wordt ook nagegaan of eventueel een onmiddellijke doorverwijzing moet gebeuren (logo,

reva, ...

4.16.3 Traject in functie van ondersteuning of overstap buitengewoon onderwijs (voortvloeiend uit voorgaand CLB-taject of nieuwe vraag)

Fase 2 =uitbreiding van zorg

De school (zorgcoördinator) stelt de vraag aan CLB naar ondersteuning/overstap naar buitengewoon onderwijs :

Deze vraag vloeit voort uit een voorgaand CLB-traject en is dus door de trajectbegeleider gekend.

Als deze vraag gesteld wordt door school/ouders/leerling en deze vraag is niet gekoppeld aan een CLB-traject, dan moet er eerst nog een trajectbegeleider toegewezen worden door het CLB.

Hoe verloopt een handelingsgerichte diagnose-traject door CLB

- Intakefase - gegevens verzamelen :

   - Dossiergegevens opzoeken

   - Gesprek met ouder/leerling

- Strategiefase : Op basis van de beschikbare gegevens bepalen de mensen van het CLB welke stappen noodzakelijk zijn om meer duidelijkheid te krijgen (hoe meer gegevens beschikbaar, hoe vlotter het traject)

   - Gegevens verzamelen/overleg met de school adhv een info-document. De zorgcoördinator die de gegevens op school verzamelt en doorspeelt naar de contactpersoon of casusbegeleiderbij   het CLB

- Diagnostische fase (indien nodig) : onderzoek, overleg met de school, ....

- Indiceringsfase : CLB-team

   - Gegevens worden afgetoetst aan criteria BuO/ondersteuning

   - Aftasten of er nog mogelijkheden zijn binnen fase 0 en fase 1.

   - Teambeslissing of er al dan niet een (gemotiveerd)verslag, wordt opgesteld. Dit verslag moet

bekrachtigd worden door CLB-directie.

       !!! Niet elk traject leidt tot de opmaak van een (gemotiveerd)verslag.

           Als er geen (gemotiveerd)verslag wordt opgemaakt, dan ...

               - Zoeken naar maatregelen op niveau fase 0 en fase 1

                 - Kijken of er externe hulpverlening mogelijk is?

                 - ....

          De zorgvraag opnieuw stellen, blijft in de toekomst nog altijd mogelijk.

- Adviesfase :

   - Bespreken van het advies met de ouders/school

Een volgende stap na het HGD-traject is het opmaken van een (gemotiveerd) verslag (met akkoord ouders) = verplichte beschrijjving van o.a.

   - Duidelijk beeld van de leerling (sterktes, problemen, diagnoses, ...)

   - Welke schoolinterne en - externe zorg werd geboden (redicodis)

   - Welke onderwijs- en ondersteuningsnoden heeft de leerling (en ouders)

   - Welke ondersteuningsnoden heeft de school? (Welke expertise is nodig?)

   - typebepaling, aard ondersteuning

Het CLB bezorgt het (gemotiveerd) verslag aan de ouders of rechtstreeks aan de school (origineel moet op de school aanwezig zijn en bijgehouden worden).

De school meldt zich aan bij het ondersteuningsnetwerk met kopie van gv/v.(Zonder v/gv kan niet aangemeld worden):

   - Type basisaanbod, 3, 7 stos, 9 : ondersteuningsnetwerk West

   - Type 2 : Buo Heuvelzicht : Ondersteuningsnetwerk West

   - Type 4 : ondersteuningsnetwerk Dominiek Savio

   - Type 6/7 auditief : ondersteuningsnetwerk Spermalie

Daarna volgt een opstartoverleg in functie van de oversteuning, waarbij school, ouders, ondersteuningsnetwerk (en na overleg, al dan niet met CLB) aanwezig zijn.  

De inhoud van de startvergadering :

   - Verduidelijking werking van de ondersteuning = flexibel inzetbaar

   - Bespreking van het GV/V (de gewenste engagementen) + doelstellingen

   - Afstmming en conretiseren van het ondersteuningsaanbod : leerling-/teamgericcht, duur en intensiteit (de haalbare engagementen), afspraken over evaluatie (effecten van het wat en hoe,...)

Evaluaties tijdens ondersteuning met school, ouders en ONW. CLB is zeker betrokken bij knipperlichtsituaties.

   - Bij verandering onderwijsniveau/studierichting/schoolverandering

   - Bij gewijzigde onderwijsbehoeften, ondersteuningsnoden (wijzigng van doelgroepe/type, globaal curriculum versus individueel aangepast curriculum)

   - Bij vragen omtrent onderwijsloopbaanbegeleiding

   - Bij noodzaak van een multidisciplinair overleg met externen

   - Wanneer gedacht wordt aan doorverwijzing naar andere externe diensten/integrale jeugdhulp/....

De afspraken van wat de school en de ondersteuning zullen doel (doelen en acties) noteert men in een apart ondersteuningsdocument dat geïntegreerd wordt in het leerlingendossier, een zorgplan (BaO), of IAcplan (lln met verslag IAC).

Ouders dienen geïnformeer te zijn over de inhoud van het ondersteuningsdocument (zorg- of IAC-plan).

Rol van de school omtrent OVERIGE OVERLEGMOMENTEN bij zowel "brede" als de "kleine" types

   - zowel de ondersteuner, de school, het CLB, als de ouders kunnen een overleg aanvragen

   - De school neemt de praktische organisatie op zich

   - Minimaal de aanvrager, de school en de ondersteuner zijn aanwezig. Anderen (ouders, ClB,

hulpverlening, ...) kunnen aanwezig zijn naargelang de noden.

     Het CLB wordt altijd op de hoogte gebracht. De CLB-medewerker zal aanwezig zijn als hij/zij inscht

dat dit een meerwaarde is en bij 'knipperlicht'-momenten.

   - Ouders dienen minstens geïnformeerd te blijven.

De ondersteuning kan na evaluatie en overleg verder gezet, onderbroken worden of opgeheven worden.

Onderbreken :

een ondersteuning kan tijdelijk onderbroken worden tijdens of op het einde van de vooropgestelde periode.

Dit omdat :

          - De vooropgestelde doelen voldoende bereikt zijn

          - Er momenteel geen nieuwe doelen zijn.

          - De ondersteuning is tijdelijk, voorlopig niet nodig

Opheffen (vanaf 1/9/2018) van gemotiveerd verslag (GV)

een ondersteuning kan opgeheven worden in een aantal situaties. Opheffen van ondersteuning betekent dat de leerling geschrapt wordt van de lijst van ondersteuningsleerlingen en geen beroep meer doet op ondersteuning.

Het GV/V wordt vernietigd en mag niet meer doorgegeven worden bij een schoolverandering.

Situatie schoolverandering in de loop van het schooljaar :

Indien bij een lopende ondersteuning de leerling van school verandert dienen eerst de ondersteuningsnoden van de nieuwe school in kaart geracht te worden door het CLB. Indien er ondersteuningsnoden zijn wordt de leerling a.d.h.v. een addendum opnieuw aangemeld.

Indien duidelijk is dat er binnen het betreffende niveau of school geen ondersteuning meer nodig zal zijn, wordt het gemotiveerd verslag opgeheven.

Indien praktisch haalbaar, kan de vorige ondersteuner mee gaan naar de nieuwe school voor een warme overdracht tijdens de periode dat het CLB betrokken is om de ondersteuningsnoden van de school in kaart te brengen. De school geeft het originele papieren GV/V mee met de ouders naar de nieuwe school.

4.16.4 Samenwerking met het CLB in het kader van de verplichte leerlingbegeleiding

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerplichtige leerling.

De Vlaamse regering bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden

en wat de inhoud ervan is.

De voorbije jaren was er een medisch consult in de eerste en tweede kleuterklas; in het

eerste, derde en vijfde leerjaar van de lagere school en in het eerste en derde jaar middelbaar.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het

eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair. Voor het

contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de

ouders.

Het schooljaar 2018-2019 fungeert als overgangsjaar tussen de oude en de nieuwe regeling,

om te vermijden dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. Er is

een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het derde jaar

secundair. Daarnaast is er een aanbod in de tweede kleuterklas en een beperkt aanbod in het

zesde leerjaar en het eerste jaar secundair.

Het CLB biedt vaccinaties aan die opgenomen zijn in het vaccinatieschema. Het CLB dient de

vaccinaties toe op voorwaarde dat ze hiervoor de expliciete toestemming heeft gekregen van

de ouders

Er is een vaccinatiemoment voorzien in het eerste leerjaar ( Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio)

en het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond). Er is ook een vaccinatie

voorzien in het eerste jaar secundair (Baarmoederhalskanker) en het derde jaar secundair

(Difterie, Tetanus, Pertussis).

 

4.17 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.6 infobrochure onderwijsregelgeving)

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

·         revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);

·         behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

·         een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

·         een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

·         een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;

·         een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

·         een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;  

·         een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

·         een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;

·         een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

·         een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

4.18 Privacy (zie punt 10 infobrochure onderwijsregelgeving)

4.18.1 Welke informatie houden we over jou bij

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met Informat en Iomniwize. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner. 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.

4.18.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

4.18.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, .... Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden, of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.  

4.18.4 Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een digitale kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

4.18.5 Bewakingscamera's

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

4.19 Participatie

4.19.1 Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

4.19.2 Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad.

 

4.20 Klachtenregeling

Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur/voorzitter schoolbestuur.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie.

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

·         De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

·         De klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

·         De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld.

·         De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

·         De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

·         klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

·         klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

·         klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

·         klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

4.21 Infobrocure onderwijsregelgeving

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via Gimme.
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.

Bijlagen

·         MLER_063_B01_Model goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement

·         MLER_063_B02_Infobrochure onderwijsregelgeving

 

 

 

© 2019 verrekijker.vbsdiksmuide.be with webcreator available